July 13, 2017

DellCron har nu en ny modell av microtrenchingmaskin med beteckning DMT 4W. Den har byggts i Tyskland på beställning av DellCron och i enlighet med DellCrons patent.

Maskinen har ett flertal nya viktiga funktioner som t ex att kunna justera ett arbetsdjupet under drift, om man exempelvis måste korsa en elkabel som ligger för grunt. Maskinen behöver inte heller en startgrop då den ska startas. Maskinen kan sänka sågklingan och såga en bit för att sedan sänka ner rörläggningsenheten för att i fortsättningen lägga rör. Maskinen drivs av en dieselmotor på 140 hästkrafter, vilket betyder att den kan såga och lägga rör med hög hastighet.

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta DellCron 

June 8, 2017
Munkbron 11
111 28 Stockholm
DellCrons micro trenching teknik rönte stort intresse vid FTTH konferensen i Marseille. DellCrons teknik visades av en representant för MTT system, som i och med detta fått inbjudan att genomföra ett flertal projekt. För vidare information kontakta DellCron.

Den senaste i en lång rad med patentansökningar från DellCron handlar bland annat om en ny och förbättrad metod för kylning av sågklingor vid micro trenching. Metoden kommer att öka livslängden på sågklingorna och därmed öka lönsamheten.

Under sommaren och hösten 2009 gjorde/ansvarade DellCron/MTT för utförandet av en mängd tester av bl.a. diamantklingor speciellt framtagna för att såga ett cirka 380 mm djupt spår i en väg eller en trottoar. Under testerna sågade man genom ytlagret av asfalt och ned i underliggande bärlager av sten och grus, där sedan kanalisationsrör för bredband förlades. Återförslutning av asfaltlagret gjordes med en speciellt framtagen bitumenmassa som påfördes efter återfyllning med sand.

Efter10 år kommer vi att göra utförliga tester där bl.a. bitumenmassans vidhäftning vid asfaltkanterna mäts.

 

Patent number: 9188987
Abstract: The present invention relates to a machine arranged for sawing micro trenches and placing ducts/communication cables in micro trenches, said machine comprising a saw blade arranged for sawing a micro trench in an area; said machine further comprises a stabilizing device arranged for stabilizing the walls of said micro trench when placing ducts/communication cables into said micro trench, said stabilizing device being positioned immediately behind said saw blade in said micro trench, and said stabilizing device comprising guiding means for guiding at least one duct/communication cable when placed into said micro trench.
Type: Grant
Filed: November 10, 2011
Date of Patent: November 17, 2015
Assignee: DellCron AB
Inventors: Conny Gustavsson, Hasse Hultman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May 25, 2014

DellCron har 2014-03-13 patentsökt en trumvagn som är avsedd att användas i samband med MTT- metoden

(Korrigerad)
Trumvagnen har en anordning som ger rören individuell märkning. Därmed kan alla rör beställas och levereras i en enda färg och man slipper ifrån mardrömmen att beställa och se till att det alltid finns tillräckliga mängder av rör mad alla färger/märkningar. Vid vissa installationer kan det behövas rör med upp till 20 olika färger och/eller märkningar.
 

Dagens lösning:

Idag används företrädesvis kanalisationsrör med olika färg eller färgkodning direkt från fabrik. Detta medför problem vid tillverkningen genom att varje dimension måste tillverkas i ett stort antal utföranden. Det medför även problem vid installationen eftersom man då måste säkerställa att kanalisationsrör med alla typer av märkning/färger i varje använd dimension finns tillgängliga på plats och i tillräckliga kvantiteter. Av erfarenhet kan man anta att det kommer att inträffa åtskilliga gånger att man inte kan genomföra installationen som planerat, utan att man istället får stillestånd i dagar eller veckor på grund av att rör med någon märkning/färg saknas.

 
För mer information kontakta DellCron
DellCron har under mars månad haft möte med en av världens största tillverkare av diamantklingor för ett eventuellt samarbete med att ta fram diamantklingor, anpassade till DellCrons Micro Trenching metod/teknik, MTT system. Det är ett enormt stort intresse för MTT tekniken och målet är på sikt att ta fram ett flertal optimala diamantklingor med anpassad bredd och djup för sågning i asfalt/betong ner i underliggande bärlager. Andra viktiga faktorer DellCron ställt krav på är identifiering, spårbarhet och logistik.
 
För vidare information kontakta DellCron
DellCron har ägnat mycken möda till att prova ut den"bästa" metoden för återställning efter micro trenching. Vi kom snabbt fram till att återställningen måste göras med två helt skilda material. Dels behövs ett återfyllnadsmaterial, som fyller upp det sågade spåret upp till några cm från ytan, dels behövs ett material för att försegla ytan så att den blir helt vattentät, så att inget vatten kan tränga ned i vägkroppen.
 

Vi använder ett eget "recept" med en egen blandning av de olika ingredienserna för att få de egenskaper på skumbetongen som vi eftersträvar. Blandningen görs i en patenterad kontinuerlig blandare, som är anpassad för storskalig kontinuerlig drift.

Se även:

 

 

 

 

 

September 18, 2012
Möt DellCron på Entreprenad Expo, 20-22/9 2012 Ring Knutstorp
 
Seminarie
 
Varför “Micro trenching” är bästa metoden att bygga FTTH
 
20-22 september, kl. 11,30, Plats: Seminarierna hålls i en sk. "SmartBox", vilket är ett tält som finns mitt på utställningsområdet.
 
Under en knapp timma får du en genomgång av olika sätt att bygga FTTH, en beskrivning av metoden “Micro Trenching” och hur du med ny och högautomatiserad teknik jobbar med förläggning av kanalisationsrör för FTTH i gator och trottoarer. Du bjuds på ny och värdefull kunskap utifrån installationer i verkligheten.
 
Föreläsare: Hasse Hultman, DellCron
 

WP SlimStat