Under sommaren och hösten 2009 gjorde/ansvarade DellCron/MTT för utförandet av en mängd tester av bl.a. diamantklingor speciellt framtagna för att såga ett cirka 380 mm djupt spår i en väg eller en trottoar. Under testerna sågade man genom ytlagret av asfalt och ned i underliggande bärlager av sten och grus, där sedan kanalisationsrör för bredband förlades. Återförslutning av asfaltlagret gjordes med en speciellt framtagen bitumenmassa som påfördes efter återfyllning med sand.

Efter10 år kommer vi att göra utförliga tester där bl.a. bitumenmassans vidhäftning vid asfaltkanterna mäts.

 

WP SlimStat